O nás

SPOLEČNOST ČESKO-ARABSKÁ z. s.

Společnost česko-arabská z. s. je nevládní a neziskový spolek založený 24. října 1990.
Hlavním úkolem Společnosti je přiblížit české veřejnosti historii, kulturu a život obyvatel arabských zemí. Společnost proto pořádá semináře, přednášky, besedy s cestovateli, arabisty a dalšími znalci arabských zemí, kulturní večery zaměřené na arabskou prózu, poezii a hudbu a tance, výstavy fotografií, obrazů a rukodělných výrobků, organizuje promítání arabských filmů.
Společnost vydává Bulletin SČA v tištěné i elektronické podobě, který je distribuován mezi členy, zájemcům při jednotlivých akcích Společnosti, poslancům -členům zahraničních výborů Parlamentu, pracovníkům ministerstva zahraničních věcí a arabským ambasádám v České republice.
Mezi 600 členy Společnosti jsou významní čeští odborníci, kteří část svého života prožili v arabských zemích nebo k nim mají profesní vazby k této oblasti. Jsou jimi přední historici, arabisté, egyptologové, diplomaté, učitelé, lékaři, obchodníci a technici, ale i studenti vysokých a středních škol či turisté a obdivovatelé Orientu. Významnou část našich členů tvoří čeští občané arabského původu.
Společnost trvale spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí ČR, s Ústavem mezinárodních vztahů a Ústavem Blízkého východu a severní Afriky Karlovy univerzity, s arabskými zastupitelskými úřady akreditovanými v Praze, s univerzitami a vysokými školami, s kluby a organizacemi arabských občanů působícími na území ČR, s Islámskou nadací v Brně a řadou muzeí a kulturních institucí v celé republice.
Společnost je členem české sítě Nadace Anny Lindhové (Anna Lindh Foundation) pro evropsko-středomořský dialog mezi kulturami, která sídlí v egyptské Alexandrii a je registrovaným členem Nadace Renéé Seydoux ve Francii.
V souladu se stanovami Společnosti se koná každý rok valná hromada Společnosti, na které členové projednávají a schvalují Zprávu o činnosti za minulý rok a Plán činnosti na rok příští.
Předsednictvo je voleno každé dva roky spolu s tříčlennou revizní komisí.
Společnost česko-arabská z.s. byla registrována 23. 3. 2017 u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 947.

CZECH-ARAB SOCIETY – PROFILE

The Czech-Arab Society (Registered Association) is a non-governmental and non-profit association established on October 24, 1990.

The main task of the Society is to bring to the Czech public information about the history, culture and life of the Arab countries people. Therefore, the Society organizes seminars, lectures, meetings with travelers, Arabists and other experts for the Arab countries, cultural events focused on the Arabic prose, poetry, and music and dance, exhibitions of photographs, paintings, handicrafts and organizes festivals of Arab films.

The Society publishes its Bulletin (Newsletter) in printed and electronic form, which is distributed among the Society members, and those who are interested at the particular evens organized by the Society, members of the Parliament’s foreign committees-members, staff of the Ministry of Foreign Affairs and the Arab Embassies to the Czech Republic.

Among the 600 members of the Society are distinguished Czech experts, who spent part of their life working in Arab countries or have professional relations to this region. They are the leading historians, Arabists, Egyptologists, diplomats, teachers, doctors, businessmen and engineers, but also universities and secondary schools students or tourists and admirers of the Orient. The Czech citizens of Arab origin present a significant part of our members.

The Society collaborates continuously with the Czech Ministry of Foreign Affairs, with the Institute of International Relations, the Institute of the Middle East and North Africa of the Charles University, with Arab Embassies accredited to the Czech Republic, with number of universities and colleges, clubs and organizations of the Arab citizens at the Czech Republic, with the Islamic Foundation in Brno or number of museums and cultural institutions in the Czech Republic.

The Society is a member of the Czech Anna Lindh Foundation Network for the Euro-Mediterranean Dialogue between Cultures, with it seat in Alexandria, Egypt, and is a registered member of the Foundation Renéé Seydoux in France.

In accordance with the articles of the Society, the general assembly is held every year, where the members discuss and approve an Annual Report on the Society activities of the past year and the Activities Plan for the next year.

The Presidency of the Society is elected every two years, together with an Auditing Committee.

The Czech Arab Society z. s. was registered at Municipal Court of Prague on 23. 3. 2017.